top of page

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Sucseed:                              
Priscilla van Rijn, in het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent met specialisatie sport en voeding, handelende als zelfstandig gevestigd Gewichtsconsulent. Sucseed levert diensten op het gebied van voeding, leefstijl, advies en coaching.
Sucseed is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 80143091.

Opdrachtgever:                  
de persoon of instantie aan wie door Sucseed advies en begeleiding verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.

Derden:                               
in voorkomende gevallen kan Sucseed haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren. Sucseed kan te allen tijde de samenstelling van een team wijzigen, indien zij meent dat dit voor haar dienstverlening noodzakelijk is.

Praktijkadres:                     
de locatie waarop de praktijk van de Sucseed wordt uitgeoefend; Saltshof 2502 te Wijchen.

Arts:                                      
de huisarts of specialist door wie de opdrachtgever naar de gewichtsconsulent is verwezen.

Opdrachtsom:                    
het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, genoemd in de mondelinge en/of schriftelijke opdrachtbevestiging of in de, door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde, offerte of programmavoorstel.

 


Artikel 2: Algemeen
 

Sucseed geeft advies op het gebied van voeding en leefstijl aan de Opdrachtgever op het als zodanig opgegeven praktijkadres, tenzij onderling anders afgesproken. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de Opdrachtgever per direct op de hoogte gesteld.

 

Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
 

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten gesloten met Sucseed.

 • Deze Algemene Voorwaarden  zijn ook van toepassing op opdrachten, waarbij Derden betrokken worden.

 • Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij voor zover mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 • Sucseed behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.


Tussentijdse wijziging in de opdracht

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de Opdrachtgever, zal Sucseed de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren.
Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke Opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de Opdrachtgever. Opdrachtgever heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.


Artikel 3: Basis

Sucseed kan de Opdrachtgever zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Sucseed de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de Opdrachtgever worden zonder toestemming van de Opdrachtgever zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.


 

Artikel 4: Verhindering

Indien de Opdrachtgever verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij Sucseed hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan Sucseed geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Sucseed gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. Betreffende afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Betreffende een gewone maandag gaat de termijn daarom in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Beëindiging begeleiding (consult, pakket)

De begeleiding wordt beëindigd indien:

 • Het doel is of de doelen zijn bereikt.

 • De begeleiding niet aanslaat of niet naar wens verloopt.

 • De Opdrachtgever de begeleiding wenst te beëindigen.

  • Indien de Opdrachtgever de coaching tussentijds tijdens een lopend coachtraject wil annuleren, dient de Opdrachtgever de kosten te voldoen tot en met de week waarin geannuleerd wordt. Reeds vooruitbetaalde bedragen vanaf daar opvolgende week zullen aan opdrachtgever worden gerestitueerd.

    

Artikel 5: Tariefstelling
 

Voor aanvang van de behandeling deelt Sucseed de Opdrachtgever mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief btw of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. Sucseed is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Sucseed beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden. Indien de Opdrachtgever het gehele pakket al heeft betaald zal er geen prijswijziging plaatsvinden na het afsluiten van deze overeenkomst.

Herroepingsrecht

Producten en diensten die worden verkocht door Sucseed, worden op maat gemaakt volgens de door Sucseed afgenomen intake bij de Opdrachtgever. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na mondelinge en/of schriftelijke toezegging definitief.


 

Artikel 6: Intellectueel eigendom
 

Sucseed behoudt te allen tijde alle rechten op door haar gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de Opdrachtgever. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van Sucseed noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de Opdrachtgever, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de Opdrachtgever worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door Sucseed verstrekt zijn.


 

Artikel 7: Betaling
 

Betaling aan Sucseed dient door overschrijving plaats te vinden. De Opdrachtgever ontvangt een factuur voor de geleverde diensten. Sucseed is gerechtigd een dienst te weigeren indien de Opdrachtgever de betaling niet heeft voldaan. De Opdrachtgever dient de rekening binnen veertien dagen na datering betaald te hebben.  

Bij een overschrijding van elke dertig dagen is Sucseed gerechtigd het factuurbedrag met € 5,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota dertig dagen na datering niet is voldaan, is Sucseed gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.


 

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden
 

Sucseed heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien zij door omstandigheden, welke buiten haar invloedsfeer liggen of waarvan zij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is haar verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.


 

Artikel 9: Aansprakelijkheid
 

Het advies en/of de begeleiding van Sucseed is naar haar aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Sucseed sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de Opdrachtgever van door Sucseed verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Sucseed.


Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Sucseed verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan.

Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Sucseed nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Sucseed om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Sucseed te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Sucseed is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Geschillen en toepasselijk recht

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Sucseed is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.Artikel 11: Privacy
 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Sucseed handelt conform deze wet. Alles wat met de Opdrachtgever wordt besproken, zal vertrouwelijk worden behandeld.


Identiteit van de ondernemer

Priscilla van Rijn, Sucseed

Saltshof 2502, 6604 GD, Wijchen

info@sucseed.nl

www.sucseed.nl

Kvk nr: 80143091

Btw-id: NL003398338B04

 

bottom of page